Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle bestelbons,  facturen, overeenkomsten van verkoop en leveringen van en door Alpina Grills. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een koopovereenkomst of de aanvaarding van een levering.

2. Elke factuursom dient te worden betaald in onze bedrijfszetel op datum van de factuur.

Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn van 8,5% per jaar vanaf de vervaldag, en zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 12%  met een minimum van € 50 en een maximum  van € 1.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt conform art. 1244 B.W.

3. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, vervallen eventuele toegestane betalingstermijnen voor alle andere gedane leveringen en wordt het totale bedrag van de debet rekening onmiddellijk opeisbaar. In geval van niet-naleving door de klant van zijn betalingsverplichtingen, worden alle nog openstaande schulden die de klant heeft ten opzichte van Alpina Grills uit hoofde van de handelsrelatie met Alpina Grills, ongeacht welke vorm deze schulden ook hebben aangenomen (hoofdsom, schadevergoeding, rente,…) onmiddellijk opeisbaar.

Alpina Grills behoudt zich  het recht voor om de uitvoering van eender welke prestatie op te schorten tot de volledige betaling van alle openstaande schulden, in hoofdsom, interesten en kosten en het verstrekken van voldoende garanties dat alle nog uit te voeren prestaties zullen betaald worden.

4. De verkochte goederen blijven integraal eigendom van Alpina Grills tot aan de volledige betaling van koopsom, eventuele interesten en kosten.

5. Indien de klant één van haar essentiële verplichtingen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van onze facturen, behoudt Alpina Grills zich het recht voor om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.  In dat geval zal de klant op zijn kosten en risico gehouden zijn om de koopwaar onmiddellijk en in goede staat terug te brengen, bij gebreke waarvan Alpina Grills gemachtigd is om het product op kosten en risico van de klant af te halen waar het zich moge bevinden.

In geval van ontbinding van de overeenkomst blijven de reeds betaalde sommen definitief verworven en zal de klant van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 40% van het saldo verschuldigd zijn, niettegenstaande het recht van Alpina Grills om een hogere schadevergoeding te vorderen.

Alpina Grills behoudt zich evenwel het recht voor de gedwongen uitvoering te vervolgen.

6.Door het loutere feit van de bestelling erkent de klant in kennis te zijn gesteld van de kenmerken, hoedanigheden en mogelijkheden van de koopwaar.

Hij verklaart deze te kennen en te aanvaarden.

7.Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de klant worden nagezien. Klachten betreffende de levering moeten op straffe van verval binnen de 3 werkdagen na ontvangst der goederen per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Dit schrijven moet een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de gebreken.

Indien binnen deze termijn van 3 werkdagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de klant de geleverde goederen volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor eventuele, verborgen gebreken. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de geleverde goederen, heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg.

8. In elk geval zal Alpina Grills nooit tot geen enkele andere of meerdere schadeloosstelling gehouden zijn dan reparatie of zo nodig vervanging van de koopwaar. Alpina Grills wijst elke verdere verantwoordelijkheid af. De verantwoordelijkheid van Alpina Grills is eveneens uitgesloten voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of gekochte koopwaar. Gebreken in de materialen die voor Alpina Grills verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang kunnen brengen en geen aanspraak op schade kunnen veroorzaken.

9. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding, geschiedt het vervoer en de verzending van de koopwaar op kosten en risico van de klant.

10. De eventuele nietigheid van een van deze voorwaarden kan niet de nietigheid van de het contract of de andere daarin opgenomen clausules impliceren.

11. Enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd voor eventuele geschillen, en enkel het Belgisch recht is van toepassing.